Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

Netýkavka žláznatá

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) je jednoletá, 1 až 3 m vysoká bylina původem z Asie z oblasti Himálaje. Na naše území se dostala nejen jako okrasná, ale částečně také jako kulturní medonosná rostlina. V našich podmínkách rozkvétá v srpnu a kvete až do října. Květy jsou v odstínech červenofialové až světle růžové a mají výraznou vůni.

Netýkavce vyhovují vlhká stanoviště při okrajích lesa, podél cest a potoků, nejlépe s vyšším obsahem dusíku a fosforu. Rozmnožuje se pomocí tobolek, které po lehkém doteku pukají a vystřelují semena až 7 m od matečné rostliny. Při dopadu do vody bývají semena unášena na velké vzdálenosti v řádech několika km. Podél vodních toků vytváří mohutné monokulturní porosty pronikající do lesních a lučních společenstev, kde díky nim dochází k negativní změně druhového složení, ke snížení biodiverzity.

Rychlé pronikání netýkavky do krajiny je umocněno tím, že rostliny vykvétají a tvoří semena postupně po dlouhou dobu, zpravidla od konce června do září. Vytrhané rostliny jsou na zemi schopny zakořenit z „kolének“ (internódií), vykvést a vytvořit semena. K omezení invaze je zapotřebí ošetřená stanoviště kontrolovat v pravidelných intervalech a potřebné zásahy provádět průběžně dle aktuálního stavu

Metodiky likvidace netýkavky ke stažení zde.


Fotogalerie

Bootstrap Slider

Metody likvidace

Metodiky likvidace netýkavky žláznaté v projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“

Likvidace netýkavky je prováděna z důvodu zejména sekundárního nezamořování eradikovaných lokalit bolševníku a křídlatky. Chemickou likvidaci je zde žádoucí omezit na minimum a využít spíše mechanických metod, protože se jedná o jednoletou rostlinu, kde postřik je stejně účinný jako sečení, každý zásah je potřeba vícekrát opakovat a plochy kontrolovat.

A) Mechanické metody likvidace - jejich použití je nutné všude tam, kde z důvodu ochrany vod (PHO,..), přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ), zón CHKO a jiných omezení ochrany přírody není možné použití chemických přípravků a dále všude tam, kde jsou lokality na plochách ekologického zemědělství (LPIS).

Metodiky jsou vyznačeny v Mapách výskytu a detailní omezení pro každou parcelu jsou stanovena také v Informačním systému Heracleum, kam mají přihlášení uživatelé přístup (Viz záložka IS HERACLEUM)

Při použití mechanických metod je třeba volit metodiku podle charakteru a velikosti lokalit, přístupnosti terénu apod. Při nutnosti odstranění rostlin z lokality je nutné vzniklá složiště biomasy kontrolovat i v následujícím roce. Odstraňování rostlin na složiště se řídí podmínkami stanovistě, během realizace opatření musí být zabráněno vytváření nových lokalit nevhodnou manipulací s rostlinami. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat lokalitám netýkavky, které jsou v blízkosti likvidovaných lokalit křídlatek nebo bolševníku tak, aby nedošlo k pouhé výměně jedné invazní rostliny za jinou.

1) Sečení

Sečení se provádí v době těsně před květem nebo v období prvních květů, než rostlina založí semena, v době, kdy rostliny dosahují výšky zhruba 1 metr (červen/červenec). První květy se objevují v průběhu července (dle podmínek lokality), kvetení trvá 12 týdnů. Při brzkém potlačení rostliny zmlazují. Při pozdějším potlačení – po odkvětu - dozrávají semena v usychajících rostlinách a dochází k dalšímu šíření a obnovování zásoby semen v půdě.

Pro dosažení maximální efektivity je nezbytné, aby rostliny byly posečeny co nejníže u země například křovinořezem, mačetou nebo kosou, možné je i použití mulčovače. Nutná je následná pravidelná kontrola lokality v průběhu období červen – září a následné další seče v období srpen/září. Sečení bude realizováno každoročně v průběhu projektu, dokud se objevují nové rostliny.

2) Vytrhávání /vyrývání rostlin

Ruční vytrhávání nebo vyrývání musí být uskutečněno nejpozději v období prvních květů rostliny, kdy dosahuje výšky zhruba 1 metr (červen/červenec dle lokality) a dříve než rostlina založí semena. Rostliny budou ručně vytrhávány nebo vykopávány motykou. Aby nedošlo k opětovnému zakořenění již vytrhnuté lodyhy, je nutné ji několikrát zalomit či přeseknout nebo rostliny usušit nebo odstranit z lokality nebo na její okraj, případně kompostovat nebo spálit. Vytrhávání bude prováděno každoročně v průběhu projektu, dokud se budou objevovat nové rostliny. Díky jednoduchému kořenovému systému rostliny je její vytrhnutí poměrně snadné. V prvním roce likvidace bodu práce zahájeny co nejdříve po podpisu smlouvy.

3) Plochy křídlatek v režimu ekozemědělství (LPIS)

Tam, kde je hospodařeno v režimu agroenvi a ekozemědělství budou zásahy jako je sekání či vyrývání rostlin koordinovány po dohodě s vlastníky. Vzhledem k tomu, že na tyto plochy jsou již čerpány dotace z jiných programů, není možné tyto činnosti dublovat. Na těchto plochách často probíhá pravidelná pastva, která postupně vede ke vzniku zapojených travních porostů.Na tzv. ekoplochách budou dosekávány nebo vytrhávány tzv. „nedopasky“, tzn. všechny rostliny vyšší než 20 cm.

Předpokládá se, že plošně je těchto „nedopasků“ cca do 10% ploch lokalit netýkavky na „ekopozemcích“ (LPIS). Zásah bude prováděn až po provedené seči zemědělcem a to formou mechanického zničení (dosečením, vytrháním) rostlin na okrajích polí, v remízcích apod.

B) Chemické metody likvidace netýkavky

Chemické metody likvidace u netýkavky nejsou v projektu povinnou metodikou. Vzhledem k tomu, že netýkavka je jednoletá rostlina, pro většinu lokalit, kde je sice chemický postřik z hlediska omezení možný, může se dodavatel kvalifikovaně rozhodnout, zda ho také použije či použije mechanické metody a to i s ohledem na možné důsledky zásahu na okolní zeleň.

Mezi chemické metody řadíme plošný a bodový postřik. Vhodný herbicid je třeba vybírat nejen s ohledem na ekonomickou stránku, ale i na možná omezení zákony a předpisy, a to zejména v blízkosti vodních ploch a toků a v chráněných územích. Dále je třeba znát jeho možný vliv na ostatní organismy (vodní rostliny a živočichy), životní prostředí a lidské zdraví. Důležitým vodítkem je rozhodnutí o registraci, které se vydává ke každému přípravku a definuje možnosti jeho použití.

Při použití herbicidů je třeba preferovat selektivní herbicidy a to všude tam, kde je to možné. Selektivní herbicidy nemají negativní účinky na klíčící trávy a jimi ošetřené pozemky rychle zarůstají travou, která konkurencí potlačuje mladé rostliny. V případě použití totálních herbicidů je vhodné provést dosetí ošetřených ploch vhodnou travní směsí.

Na plochách v 2. zónách CHKO a v OPPLZ II. stupně (ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů) mohou být na základě výjimky použity chemické metody. Každá taková aplikace musí být předem projednána s příslušným orgánem ochrany přírody (Správa CHKO, apod.) a nebo ochrany vod (ČILZ). Zásah nesmí být proveden před udělením potřebné výjimky.

Zásah chemickými prostředky na území CHKO musí být předem ohlášen, využít k tomu lze data z IS HEracleum.

1) Plošný a bodový postřik Chemická likvidace bude prováděna postřikem vhodným herbicidem. Netýkavka je stejně jako ostatní dvouděložné rostliny citlivá vůči systémovým herbicidům s účinnými látkami jako jsou glyphosate (totální herbicidy) nebo triclopyr a 2,4 D amine (selektivní herbicidy) a další. Při postřiku bude preferováno použití selektivních herbicidů před totálními a použití bodových postřiků před plošnými, z důvodu co nejmenšího narušení společenstev. Totální herbicidy lze používat pouze tam, kde je užití jiných přípravků zakázáno (např. okolo vodních ploch apod.).

Postřiky budou realizovány pouze za vhodného počasí (bezvětří, beze srážek při ošetřování a alespoň 6 hodin po postřiku, bezprostředně po intenzivních srážkách nebudou rostliny stříkány. V projektu bude aplikace herbicidu bude ukončena do 15.9. daného roku, obecně lze postřiky provádět zpravidla až do poloviny října, ale nesmí nastat mrazivé počasí dříve, než herbicid rostliny zničí (mráz spálí nadzemní části rostliny a postřik je neúčinný).

Rostliny netýkavky budou ošetřovány herbicidem během vegetační sezóny v období květen až září. Postřik bude aplikován na mladé rostliny v době před květem nejpozději v období začátku kvetení, než rostlina založí semena. Tj. v době, kdy rostliny dosahují výšky maximálně kolem 1 metru (červen/červenec). První květy se objevují začátkem července (dle podmínek lokality), kvetení pak trvá 12 týdnů. Při pozdějším potlačení – v době kvetení, po odkvětu - dozrávají semena v usychajících rostlinách a dochází k dalšímu šíření a obnovování zásoby semen v půdě. Toto pravidlo musí být dodrženo i u následujících postřiků. Postřik rostlin s dozrávajícími semeny již není vhodný, v těchto případech budou rostliny likvidovány mechanicky a nejlépe z lokalit odstraněny na vhodná složiště. Tato budou zaznamenáma do mapy a řádně kontrolována i v následujících letech realizace.

Za 3 – 4 týdny po prvním postřiku bude překontrolováno ošetřené území a znovu aplikován herbicid na rostliny, které přežily. Tento postup bude opakován až do úplného zničení porostu (cca 2x - 3x). Při práci s herbicidy bude postupováno vždy opatrně a šetrně k okolní flóře i fauně.

Chemický zásah je možné kombinovat s opakovaným mechanickým zásahem (sečením, vytrháváním). Prvním zásahem bude postřik herbicidu na list následovaný opakovaným sečením č i vytrháváním po 2 až 4 týdnech od postřiku a opakovaně až do ukončení vegetační sezony.

C) Podmínky převzetí ploch křídlatek v projektu:

Do 31.8. – min 3 vlny mechanické likvidace nebo min 2 postřiky, likvidace nedopasků u ekozemědělství

Do 30.9. – min další 2 vlny likvidace, kontrola nedopasků u ekozemědělství

Konečné předání prací proběhne k 30.9.,nedostatky musí být odstraněny nejpozději k 15.10. daného roku.

Stav lokalit při převzetí:

V žádném roce realizace nesmí pokosené nebo vytrhané rostliny zakořeňovat. Na lokalitách nesmí zůstat plodící rostliny. Netýkavky musí být posečeny a jejich výška nesmí přesahovat 20 cm.