Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

Aktuálně - Dotační program „LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Úvod

Název projektu: „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/12.17406

akceptační číslo: 13142856


Zahájení prací: 9. srpen 2013

Ukončení projektu: 15. prosinec 2015

Udržitelnost: 10 let (2016 – 2025)


Řešená plocha: Karlovarský kraj mimo VÚ Hradiště, celkem cca 2800 km2

Od srpna roku 2013 jsou v rámci projektu likvidovány vybrané invazní rostliny - bolševník velkolepý, všechny druhy křídlatky a netýkavka žláznatá. Na území úseku č. X. (MAriánskolázeňsko) již probíhá likvidace bolševníku velkolepého v rámci pilotních projektů (viz www.bolsevnik.eu) , proto se zde budou likvidovat pouze lokality křídlatek a netýkavky.

Karlovarský kraj úspěšně požádal v roce 2012 o dotaci na likvidaci invazních rostlin z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), osa 6.2. ochrana biodiverzity .

Dotace činí celkem 73,42 mil. Kč (90% nákladů).

Celkové výdaje projektu 82 253 831,99 Kč
Způsobilé výdaje 81 582 786,55 Kč
Dotace ERDF 85% 69 345 369,00 Kč
Dotace SFŽP 5% 4 079 139,00 Kč
Spolufinancování žadatele 10% 8 158 279,00 Kč

ERDF = Evropský rozvojový fond

SFŽP = Státní fond životního prostředí

Invazní rostliny jsou nepůvodní druhy rostlin, které byly na dané území zavlečeny různými způsoby a nekontrolovatelně a rychle se šíří, čímž vytlačují původní druhy a tím snižují biodiverzitu. V nových přírodních podmínkách chybí přirození konkurenti, kteří jejich šíření dokáží zamezit tak, jak je to v jejich původních biotopech. Kromě výše uvedených skutečností způsobují invazní rostliny ekonomické škody a představují i další rizika, jako je např. zdravotní riziko v případě bolševníku a riziko zhoršení následků povodní u křídlatky a netýkavky.

Území Karlovarského kraje je jedním z nejvíce zasažených regionů v České republice. Projekt řeší snížení zamoření kraje těmito invazními rostlinami pomocí chemických nebo mechanických metod, případně jejich kombinací, po dobu 3 vegetačních sezon (2013 – 2015). Cílem je radikální omezení jejich výskytu v regionu.

Cíle projektu:

U bolševníku velkolepého je cílem projektu snížení plochy jeho výskytu do konce roku 2015 o 85% v případě chemicky ošetřovaných lokalit a o 60% v případě mechanické likvidace (sečení, vykopávání).

Cílem projektu u všech druhů křídlatek je snížení jejich výskytu o 70%, nezávisle na použité metodě likvidace.

Netýkavka nemá stanoven kvantitativní cíl, smyslem její likvidace je preventivní opatření, které má omezit šíření netýkavky na uvolněné lokality po likvidaci bolševníku nebo křídlatky a omezit její výskyt zejména v okolí vodních toků, které jsou nejčastějšími koridory jejího šíření.

Na celém mapovaném území bylo zjištěno zastoupení vybraných druhů rostlin takto:

Počet lokalit Rozloha lokalit
Bolševník velkolepý 7 839 50 088 608 m2
Křídlatky 3 313 4 510 621 m2
Netýkavka žláznatá 2 789 7 692 643 m2
Celkem 13 941 62 291 872 m2

V rámci projektu byl vytvořen unikátní Informační systém Heracleum (IS Heracleum), který zaznamenává veškeré informace o lokalitách výskytu, slouží k administraci průběhu projektu a bude využíván i po celou dobu jeho udržitelnosti. Všechny zmapované lokality výskytu a základní informace o nich lze najít v záložce Mapy výskytu, tato část IS Heracleum je volně přístupná (bez registrace), pro prohlížení map je nutné nainstalovat si program Microsoft Silverlight. Podrobnější popis, legenda k mapě a návod k použití viz záložka IS Heracleum.

Kontaktní osoby projektu jsou uvedeny v záložce Kontakty.