Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

Aktuality

Dotační program „LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Program je určen vlastníkům, kteří chtějí bolševník a křídlatky na svých pozemcích zodpovědně likvidovat. Pravidla a podmínky schválilo krajské zastupitelstvo 25. 2. 2016, potřebné formuláře (žádost, přílohy) a veškeré vstupní informace nutné pro zpracování žádostí jsou k dispozici u odboru životního prostředí a zemědělství a na internetových stránkách Karlovarského kraje:

Veškeré informace jsou rovněž ke stažení níže.

Žádosti se podávají v písemné podobě na předepsaných formulářích od 1. 4. do 8. 4. 2016 buď osobně na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, nebo poštou na adresu Karlovarský kraj, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. Žádosti není možné podávat emailem nebo faxem.

Maximální dotace na celoroční likvidaci invazních rostlin je 50 % nákladů, maximálně však 5 000 Kč/ ha (0,50 Kč/ m2). Žadatel může podat více žádostí, avšak celková výše dotace nesmí překročit 150.000,- Kč vč. DPH.

O poskytnutí dotace, její konkrétní výši a uzavření smlouvy rozhodne Zastupitelstvo Karlovarského kraje na návrh Rady kraje. Finanční plnění podle smlouvy o dílo mezi žadatelem a zhotovitelem může probíhat od počátku daného kalendářního roku, tedy ještě před případným získáním dotace.

Dotace může být poskytnuta vlastníkům pozemků, které se nacházejí v území řešeném projektem Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji v letech 2013 – 2015, jsou zahrnuty v Informačním systému Heracleum (IS Heracleum) a jsou předmětem udržitelnosti tohoto projektu.

Poskytování dotací je zaměřeno na chemickou a mechanickou likvidaci bolševníku velkolepého a všech tří druhů křídlatek. Likvidace rostlin musí být provedena v termínech a způsobem stanoveným v Metodice, která je nedílnou přílohou smlouvy. Nedodržení termínu zásahu nebo metodiky prací znamená neposkytnutí dotace na daný pozemek. Dotace bude příjemci poskytnuta po uzavření smlouvy, a to ve 2 etapách - 1. etapa zahrnuje práce provedené k 30. 6. a 2. etapa zahrnuje práce provedené k 30. 9. příslušného kalendářního roku. Podkladem k úhradě finančních prostředků bude žádost o platbu a předávací protokol specifikovaný ve smlouvě, a to formou bezhotovostního převodu.

V IS Heracleum žadatel nalezne přesné informace k jednotlivým parcelám. Zájemce o dotaci se do IS Heracleum přihlásí na stránkách http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum pod uživatelským jménem: Dotace a Heslem: Dotace2016 (je nutné dodržovat velká a malá písmena). Podrobné návody k používání IS Heracleum jsou k dispozici v záložce IS Heracleum nebo je poskytuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o. (APDM KK p.o). V případě nejasností se lze obrátit na členy projektového týmu, viz záložka Kontakty.

Odbornou pomoc při zpracování žádosti poskytuje Odbor životního prostředí a zemědělství KV kraje a Agentura projektového a dotačního managementu KV kraje p.o. - kontaktní osoby jsou uvedeny níže:

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Vít Venhoda, oddělení EVVO a projektů, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 354 222 416, 736 650 125
e-mail: vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz

APDM KK p.o., Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary
Jana Chochelová, DiS., 353 993 218, 736 504 237, chochelova@apdm.cz
RNDr. Lenka Pocová, 353 993 217, 736 650 754, pocova@apdm.cz
Ing. Pavel Růžička, 353 993 215, 736 650 756, ruzicka@apdm.cz
Bc. Aleš Bedlík, 353 993 233, 739 322 393, bedlik@apdm.cz

Soubory ke stažení:

Závěrečná konference projektu
„OMEZENÍ VÝSKYTU INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Karlovarský kraj připravil a zrealizoval rozsáhlý projekt týkající se likvidace invazních druhů rostlin, zejména bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté. Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu životní prostředí (dále OPŽP).

Vlastní likvidace rostlin na stanovištích probíhala od srpna 2013, na podzim roku 2015 byly práce ukončeny a byl vyhodnocen dosažený stav.

Dovoluji si Vás proto pozvat na

ZÁVĚREČNOU KONFERENCI PROJEKTU
„OMEZENÍ VÝSKYTU INVAZNÍCH ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI“
který je pořádán Karlovarským krajem
dne 2. listopadu 2015
v Krajské knihovně v Karlových Varech

Oznámení o zahájení prací v roce 2015Aktuální kontakty dodavatelů a Technického dozoru pro rok 2015