Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

IS Heracleum

V rámci projektu byl vytvořen unikátní Informační systém Heracleum (IS Heracleum), který slouží k evidenci všech lokalit vč. fotodokumetace, zaznamenává údaje a mapy z jejich počátečního i konečného stavu. Systém obsahuje podrobné informace ke všem lokalitám a zasaženým parcelám - všechny údaje z katastru nemovitostí, z registu půdy LPIS, pásma ochrany přírody a ochrany vod apod.. Na základě podmínek jsou pro jednotlivé parcely stanoveny vhodné metodiky likvidace. V průběhu realizace projektu jsou do IS Heracleum doplňovány informace o prováděných kontrolách, změnách, nových lokalitách a na konci projektu zde budou k dispozici i údaje o dosaženém výsledku pro jednotlivé parcely a lokality. Data v IS lze filtrovat podle více kritérií, vybraná data lze exportovat .

Systém slouží také k administraci projektu, zaznamenává výsledky kontrol prováděných prací a bude využíván i po celou dobu jeho udržitelnosti jak žadatelem o dotaci, tak dotčenými orgány ochrany přírody. V době podání žádosti usnadnil zasílání žádostí o souhlas s projektem více než 5 000 vlastníků a administraci výzev a veřejných vyhlášek s tím spojenou. Veškeré dokumenty o této komunikaci s vlastníky jsou v IS archivovány, stejně jako řada dalších dokumentů, vzorů hlášení, přijatých faktur apod..

Základní pojmy užívané v IS Heracleum:

Projekt je rozdělen na 10 úseků (úseky I. až X.), ty pak ještě na celkem 29 realizačních částí (LČ 1 – 29), názvy úseků vycházejí z názvů měst, hranice mezi úseky jsou ale dány hranicemi povodí nižších řádů. Hranice mezi částmi jsou zpravidla vedeny po komunikacích, vodních tocích apod. tak, aby byly lépe identifikovatelné v terénu.

Likvidované druhy a používané zkratky v tabulkách a mapách:

bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum B
křídlatky - Reynoutria /Fallopia sensu lato, bez rozlišení taxonů K
netýkavka žláznatá - Impatiens glandulifera N

Lokality jsou v IS rozlišeny do bodů, linií a polygonů s určenými pokryvnostmi.

Při mapování byly rozlišovány tyto pokryvnosti porostů:

kategorie Pokryvnost v %
1 0 - 10
2 11 – 50
3 51 - 75
4 76 – 100

Bodem se rozumí výskyt dané rostliny na ploše do 10 m2, pokryvnost je vždy uvedena od 1 do 4. Linií se rozumí typ lokality, jehož šířka je maximálně 2 m a délka je naopak minimálně 10 m, pokryvnost bude od 1 do 4, linie může být rozvětvená – s více než dvěma koncovými body. Polygonem je lokalita se spojitou hranicí obklopující porost mapovaného invazního druhu, který není ani bodem ani linií (tzn. větší než 10m2 , nebo kratší než 10 m při současné šířce pod 2 m).

Pro klasifikaci nebezpečnosti porostů jsou v projektu používány tyto kategorie:

kategorie název klasifikace podle nebezpečnosti
4 akutní silné populace fungující jako pravidelný zdroj šíření, umístěné v horní části povodí nebo u cest,mechanicky disturbovaná stanoviště, porosty přímo měnící charakter biotopu k horšímu
3 hrozící rozrůstající se porosty, v minulosti dlouhodobě cíleně potlačované, blízkost vodotečí, cest, krmelců, obecně významných zdrojů diaspor (skládky, rumiště), porosty vykazují ideální souběh podmínek s biologií druhu, 100% zdravé populace
2 stabilní izolovaný nerozrůstající se porost vzdálený vektorům šíření (cestám, vodotečím atp.), v průměrné "kondici", jednotlivé rostliny s malou šancí k větší invazi, v zapojeném např. travním porostu
1 na ústupu zmenšující se porost s oslabenou vitalitou, např. na pravidelně vhodně obhospodařovaných pozemcích

Lokality jsou v mapách znázorněny různými barvami podle druhu rostliny a pokryvnosti. Bolševník odstíny zelené, křídlatky odstíny fialové až modré a netýkavka žláznatá červeně až oranžově. Barvy použité v grafech pro jednotlivé pokryvnosti odpovídají barevnému znázornění lokalit v mapách výskytu v IS Heracleum.

1) BOLŠEVNÍK

2) KŘÍDLATKY

3) NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ

IS Heracleum má databázovou a mapovou část:

Přístup do databázové části IS Heracleum je možný po registraci provedené na základě žádosti na některou z emailových adres uvedenou v Kontaktech., je třeba uvést email, jméno a příjmení, login a účel registrace, aby bylo možné registraci správně provést a nastavit vhodná oprávnění. Informace v IS obsažené nesmí být využívány ke komerčním účelům, slouží kromě administrace dotace dále jednak dotčeným orgánům státní správy a ochrany přírody a jednak např. studentům při zpracovávání bakalářských a studentských prací nebo vlastníkům pozemků ke kontrole jejich zamoření a zjištění doporučené metodiky likvidace. Data v IS Heracleum umožňují filtraci lokalit nebo parcel podle různých kritérií a export vybraných dat do exelových tabulek.

Mapová část IS Heracleum je volně přístupná (bez registrace) viz Mapy výskytu, podrobnější popis, legenda k mapě a návod k použití viz níže.
Pro prohlížení map je nutné nainstalovat si program Microsoft Silverlight.

Popis mapové části:

V záložce Vrstvy lze zobrazit hranice jak úseků (Mapovací úseky), tak částí (Části likvidace). Dále je možné zobrazit vrstvy týkající se Ochrany přírody – zóny CHKO Slavkovský les (CHKO kraj), Zastavěné území, Mokřady Ramsarské úmluvy, Lokality zvláště chráněných druhů (Lokality ZCH druhů), Maloplošná zvláště chráněná území (Maloplošná ZCHÚ), Evropsky významné lokality (NATURA 2000 EVL), Ptačí oblasti (NATURA 2000 PO), Přírodní park, významné krajinné prvky (VKP ze zákona a VKP registrované). Samostatně jsou k dispozici také informace k Ochraně vod , které jsou důležité zejména při volbě metodiky s aplikací herbicidů. Jsou zde Pásma ochrany vod (kraj), ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (OPPLZ) i vyznačení Zdroj podzemní vody a Zdroj povrchové vody.

V projektovém území se nachází také mnoho pozemků registrovaných v LPIS a obhospodařovávaných v režimu ekozemědělství – vrstva Ekozemědělství – LPIS. Na těchto plochách je jednak vyloučeno použití chemie a z projektu je hrazeno pouze 10% plochy lokalit jako sečení nedopasků podle standardů stanovených projektem, protože principy GAEC 7 pro ekozemědělství jsou z hlediska cílů projektu nedostatečné, stanoví pouze, že bolševník nesmí být vyšší než 70 cm, obrážející rostliny po seči ale jsou schopné tvořit květy a semena i pod touto výškou rostliny.

Všechny tyto údaje jsou zaznamenány také v tabulkové /databázové části IS Heracleum a byly zohledněny při volbě metodiky pro každou zasaženou parcelu, viz dále Metodiky.

Ve vrstvě Správní hranice jsou k dispozici jednak hranice Vojenského újezdu a jednak hranice správních obvodů obcí s rozšířenou působností (Hranice ORP).

V záložce Související projekty lze nalézt mapy výskytu bolševníku v obou pilotních projektech na Mariánskolázeňsku a to jako Kosí potok projekt Omezení výskytu invazních druhů v povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji část I. - bolševník velkolepý – 10055686- CZ.1.02/6.2.00/10.07170 a jako Sekersko projekt Omezení výskytu invazních druhů v povodí Huťského potoka a říčky Tiché, část I.- bolševník velkolepý - 10055826 - CZ.1.02/6.2.00/10.07169.

Jsou zde zaznamenány výskyty bolševníku na začátku projektu (2009), v polovině likvidace (2011) a na konci projektu (2013), více podrobností o pilotních projektech lze nalézt na http://bolsevnik.eu

Metodiky pro všechny lokality jsou graficky vyznačené v samostatné záložce Metodiky – likvidační části. Zde lze volit jednotlivé části likvidace 1.Chebsko – sever 1 až 29. Mariánskolázeňsko, metodiky jsou znázorněny šrafou – žlutou pro mechanickou likvidaci a šedou pro likvidaci chemickými metodami. Metodiky pro bolševník a křídlatku jsou závazné, u netýkavky se v případě šedivé šrafy jedná jen o znázornění přípustnosti použití chemických přípravků v dané lokalitě.

Návody k použití mapové a tabulkové části IS Heraclea - zde:

Ovládání mapy


Ovládání tabulky lokalit


Popis filtrů


Kalkulace nákladů


Filtr podle osoby